Όροι Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση του SMSwhale.gr. Με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, ο χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να δεσμεύεται από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, μπορεί να μην αποκτήσει πρόσβαση, εμφανίσει, χρησιμοποιήσει, προβεί σε λήψη και κατά οποιονδήποτε τρόπο αντιγράψει ή διανείμει περιεχόμενο που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα.

Το SMSwhale.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα ή το σύνολο αυτών των όρων και προϋποθέσεων σε περιοδικά διαστήματα. Οι αλλαγές σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις θα τίθενται σε ισχύ με την δημοσίευση αυτών σε αυτή την ιστοσελίδα. Είναι υποχρέωση του χρήστη να ελέγχει περιοδικά αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα για αλλαγές ή ενημερώσεις. Εφόσον ο χρήστης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον παρόν δικτυακό τόπο μετά την ανάρτηση των αλλαγών ή ενημερώσεων, θα θεωρείται ειδοποίηση αποδοχής του χρήστη να τηρεί και να δεσμεύεται από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών ή ενημερώσεων.

1. Λειτουργία του SMSwhale.gr

Η υπηρεσία του SMSwhale.gr χρησιμοποιείται μόνο για την αποστολή σύντομων μηνυμάτων (SMS) σε παραλήπτες που ανήκουν σε υποστηριζόμενα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας των χωρών που αναφέρονται στη σελίδα “Κάλυψη & Τιμές” του SMSwhale.gr. Αλλαγές στα υποστηριζόμενα δίκτυα είναι πιθανό να προκαλέσουν αλλαγές και να επηρεάσουν τη γενική λειτουργία του SMSwhale.gr. Η παράδοση των μηνυμάτων επηρεάζεται επίσης από τη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε περίπτωση το SMSwhale.gr θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώνει για αλλαγές σχετικά με την παράδοση των SMS που αποστέλλονται μέσω αυτού. Σε χώρες όπου ισχύει η φορητότητα αριθμού (αριθμός τηλεφώνου μεταφέρεται από ένα κινητό δίκτυο στο άλλο), μπορεί να μην είναι πάντα εφικτό να παραδοθούν SMS ή/και να υπάρξουν αναφορές παράδοσης.

2. Πεδίο Εφαρμογής Υπηρεσιών, Διαθεσιμότητα

Οι υπηρεσίες του SMSwhale.gr περιλαμβάνουν – την αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS και e-mail. Οι υπηρεσίες του SMSwhale.gr περιγράφονται στην ιστοσελίδα SMSwhale.gr ή οπουδήποτε προσφέρονται ή είναι αυτονόητες. Στις σελίδες που περιγράφονται, ο χρήστης θα βρει το πεδίο εφαρμογής, τη διάρκεια της προσφερόμενης χρήσης, ειδικούς όρους καθώς και τα κόστη και τρόπους πληρωμής, αν υπάρχουν. Η χρήση των υπηρεσιών του SMSwhale.gr απαιτεί την τοποθέτηση μιας δεσμευτικής παραγγελίας στο SMSwhale.gr. Αν το SMSwhale.gr αποδεχθεί αυτήν την παραγγελία, ο χρήστης θα λάβει μια επιβεβαίωση αποδοχής από το SMSwhale.gr ή μια αντίστοιχη ειδοποίηση. Όταν το SMSwhale.gr αποδεχθεί την εντολή του χρήστη και η πληρωμή είναι εξασφαλισμένη, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αμέσως τις ζητούμενες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες του SMSwhale.gr υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές, καθώς το SMSwhale.gr στοχεύει να παραμένει συνεχώς ενημερωμένο σύμφωνα της τελευταίες τεχνολογικές τάσεις και χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα και οι αντίστοιχες λειτουργικότητες, καθώς και τα δεδομένα που αποθηκεύει ο χρήστης δεν θα είναι διαθέσιμα σε απεριόριστο βαθμό ή για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Εάν, το SMSwhale.gr πρόκειται να προχωρήσει σε αλλαγή στο πεδίο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο χρήστης θα ενημερωθεί ανάλογα, ώστε να συμμορφωθεί μέσα σε οποιαδήποτε περίοδο προειδοποίησης προβλέπεται.

3. Πρόλογος

Εάν ο χρήστης εγγραφεί στο SMSwhale.gr δικαιούται να κάνει χρήση της προηγμένης πλατφόρμας επικοινωνίας που επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων SMS στις υποστηριζόμενες χώρες, αφού πρώτα κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής. Οι υφιστάμενες και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο SMSwhale.gr υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης του SMSwhale.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το SMSwhale.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την αστοχία, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και υπηρεσιών.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση στο SMSwhale.gr. Η πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών/εξόδων σε τρίτους (πχ. Πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, PayPal, τραπεζικά ιδρύματα). Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των σχετικών τελών/εξόδων. Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το δικό του εξοπλισμό με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στο SMSwhale.gr.

4. Τιμολόγηση Χρήσης SMSwhale.gr

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να προβεί σε πληρωμές με χρήση μη εγκεκριμένων μέσων. Το SMSwhale.gr δεν υποχρεούται να παράσχει ή να προσφέρει υπηρεσίες πριν από την παραλαβή του κόστους που ισχύει για αυτές.

5. Εγγραφή

Με την εγγραφή στο SMSwhale.gr ο χρήστης συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται από τη φόρμα εγγραφής του SMSwhale.gr για την πρόσβαση στο περιεχόμενο/υπηρεσίες του και β) να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής, ώστε να είναι ακριβή, αξιόπιστα, ενημερωμένα και πλήρη. Το SMSwhale.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα και την πληρότητα των δεδομένων που παρέχονται από οποιονδήποτε χρήστη.

6. Διαγραφή Λογαριασμού

Όταν ο χρήστης αποφασίσει να διαγράψει το λογαριασμό του, το SMSwhale.gr δεν θα επιστρέψει στον χρήστη οποιαδήποτε διαθέσιμο/αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Τυχαία διαγραφή του λογαριασμού χρήστη, ακόμη και αν εγγραφεί ο χρήστης πάλι με τα ίδια στοιχεία αμέσως μετά, θα εξακολουθεί να προκαλεί την απώλεια του διαθέσιμου υπολοίπου. Ένας λογαριασμός στο SMSwhale.gr μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή. Ένας νέος λογαριασμός με τον ίδιο αριθμό κινητού τηλεφώνου μπορεί να δημιουργηθεί και πάλι ανά πάσα στιγμή αφού έχει διαγραφεί πρώτα ο παλαιός. Ωστόσο, κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου θα λάβει τα προσφερόμενα SMS μόνο μία φορά με την πρώτη εγγραφή.

7. Λογαριασμός Χρήστη

Μετά την αποδοχή των Όρων Χρήσης του SMSwhale.gr και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, το SMSwhale.gr καταγράφει το χρήστη ως μέλος και παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο παρόν. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ένα PIN ενεργοποίησης θα σταλεί στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που ο χρήστης έχει καταχωρήσει ως έναν αριθμό που ανήκει στον χρήστη. Όταν ο αριθμός του κινητού επαληθευτεί, χρησιμοποιείται ως το αναγνωριστικό της εγγραφής χρήστη. Ο χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το αναγνωριστικό και τη γενική χρήση του λογαριασμού. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού. Επιπλέον, ο χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα το SMSwhale.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού, καθώς και οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το SMSwhale.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

8. Χρήση από Τρίτους

Ο χρήστης θα πρέπει να διατηρεί τα στοιχεία σύνδεσής ασφαλή και προστατευμένα από την πρόσβαση τρίτων. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο λογαριασμός χρήστη από Τρίτους. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος κάθε φορά που γίνεται προσβάσιμος ο λογαριασμός του, επιτρέπει σε τρίτους να το χρησιμοποιούν ή εκθέτει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία σύνδεσης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, κάθε υπηρεσία που υπόκειται σε χρέωση και χρησιμοποιείται μέσω του λογαριασμού – δηλαδή όταν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης έχουν χρησιμοποιηθεί για την είσοδο – θα χρεωθεί στον χρήστη. Το ίδιο ισχύει και αν ο χρήστης αυτόματα συνδεθεί από τον browser του, το κινητό τηλέφωνο κλπ, και ένας τρίτος στη συνέχεια αποκτήσει πρόσβαση. Ακόμη και αν ο λογαριασμός έχει χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο, με ή χωρίς τη γνώση του χρήστη ή/και για την πρόθεσή του, ο χρήστης θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τη μετάδοση ή τη διάθεση απαγορευμένου περιεχομένου ή την παράνομη χρήση των υπηρεσιών του SMSwhale.gr, κατά παράβαση των όρων αυτών ή των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων. Εάν ο χρήστης αντιληφθεί ότι τρίτοι έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σύνδεσης, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως το SMSwhale.gr για να μπλοκάρει το λογαριασμό.

9. Κανόνες Δεοντολογίας

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής χρήστη, είναι απαραίτητο να ληφθεί το PIN ενεργοποίησης μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Λόγω του γεγονότος ότι το κινητό είναι ένα προσωπικό στοιχείο, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του κινητού και τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία του SMSwhale.gr. Έτσι, για την αποστολή SMS μέσω της υπηρεσίας, ο χρήστης πρέπει να κατέχει τον συγκεκριμένο αριθμό κινητού που θα χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση προέλευσης των μηνυμάτων SMS που αποστέλλονται μέσω του λογαριασμού του SMSwhale.gr. Σε καμία περίπτωση το SMSwhale.gr δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται. Σε περίπτωση που η υπηρεσία λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που αποστέλλεται προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, ή σε περίπτωση επίσημης καταγγελίας από έναν αποδέκτη των σχετικών SMS ή παραβίαση των Όρων Χρήσης, το SMSwhale.gr διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει το λογαριασμό και να τερματίσει το λογαριασμό του χρήστη που παραβιάζει τους όρους της παρούσας διάταξης, χωρίς την επιστροφή του ποσού που ισοδυναμεί με το διαθέσιμο υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού. Ο χρήστης πρέπει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και των νόμων που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και του SMSwhale.gr. Σύμφωνα με τους όρους χρήσης του SMSwhale.gr απαγορεύεται να σταλεί SMS με περιεχόμενο που:

 • Προωθεί μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 • Είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, ενοχλητικό, βασανιστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, απεχθές, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
 • Μπορεί να βλάψει τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Μιμείται οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ή υποβάλλει ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο πρόσωπο ή οντότητα.
 • Παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιονδήποτε φορέων ή αποκαλύπτει εμπορικά μυστικά.
 • Είναι πλαστό ή αλλοιώνει την ταυτότητα του χρήστη με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του SMSwhale.gr.
 • Επεμβαίνει σε υπηρεσίες ή στοχεύει στη διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την υπηρεσία του SMSwhale.gr, ή παραβιάζει τους όρους, τις διαδικασίες και τους κανόνες για τη χρήση των δικτύων αυτών.
 • Παραβιάζει, ηθελημένα ή αθέλητα, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουσδήποτε κανονισμούς και όρους που διέπουν την υπηρεσία του SMSwhale.gr.
 • Παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των άλλων.

10. Προστασία Δεδομένων

Το SMSwhale.gr προσπαθεί να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές του. Το SMSwhale.gr επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, εάν αυτό είναι αναγκαία για να εκπληρώσει και να παρέχει τις υπηρεσίες του. Ως θέμα αρχής, το SMSwhale.gr θα αποθηκεύσει και θα επεξεργαστεί μόνο κύρια και δεδομένα κίνησης που ο χρήστης είτε παρέχει ή που το SMSwhale.gr έχει συλλέξει. Το SMSwhale.gr δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο λογαριασμό του χρήστη για οποιονδήποτε λόγο. Ο χρήστης μπορεί να επιθεωρεί τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο SMSwhale.gr ανά πάσα στιγμή, μέσω του λογαριασμού του. Το SMSwhale.gr μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα να αποστέλλει προωθητικές προσφορές στο χρήστη. Το SMSwhale.gr θα χρησιμοποιήσει επίσης τα δεδομένα που συλλέγονται από όλους τους χρήστες του SMSwhale.gr για να προετοιμάσει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για να βοηθήσει στην παροχή και βελτίωση των υπηρεσιών του. Το SMSwhale.gr θα διαγράψει ή θα κάνει ανώνυμα τα δεδομένα κίνησης του χρήστη, μόλις η σχετική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, εκτός εάν το SMSwhale.gr τα χρειάζεται για την τιμολόγηση ή είναι νομικά υποχρεωμένο να τα αποθηκεύσει. Το SMSwhale.gr διαγράφει όλα τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή και χρήση του SMSwhale.gr μόλις παραλάβει αντίστοιχο αίτημα διαγραφής λογαριασμού από τον χρήστη και δεν έχει πλέον νομική υποχρέωση να αποθηκεύει τα δεδομένα. Η ιστοσελίδα του SMSwhale.gr χρησιμοποιεί web υπηρεσίες ανάλυσης όπως το Google Analytics. Αυτές οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν “cookies”. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της IP διεύθυνσης του χρήστη) που παράγονται από τα Cookies διαβιβάζονται στους διακομιστές τους και αποθηκεύονται εκεί. Οι Πάροχοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του SMSwhale.gr και για να καταστήσουν άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και τη χρήση του Διαδικτύου. Επιπλέον, αυτοί οι πάροχοι μπορεί να διαβιβάζουν τις εν λόγω πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον απαιτείται από το νόμο να το πράξουν ή εφόσον τρίτοι επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα για λογαριασμό του παρόχου. Σε καμία περίπτωση αυτοί οι πάροχοι δεν θα συνδέσουν τη διεύθυνση IP του χρήστη με άλλα δεδομένα τους. Ο χρήστης μπορεί να αποτρέψει την εγκατάσταση των cookies, χρησιμοποιώντας τη σχετική ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, εάν ο χρήστης το κάνει, μπορεί να μην είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας SMSwhale.gr. Με τη χρήση του SMSwhale.gr, ο χρήστης συμφωνεί ότι τα δεδομένα που συλλέγονται θα υποβληθούν σε επεξεργασία όπως περιγράφεται παραπάνω και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει την συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή, εκτός αν τα δεδομένα είναι απαραίτητα από το SMSwhale.gr για την παροχή των υπηρεσιών του.

11. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών διέπεται από τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από SMSwhale.gr είναι οι ακόλουθες:

 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Προσωπικός Κωδικός εισόδου (Password)
 • Στοιχεία Τιμολόγησης
 • Στατιστικά – Ιστορικό SMS
 • Αριθμοί κινητών τηλεφώνων παραληπτών

Τα παραπάνω στοιχεία δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες αρχές) και παραμένουν ιδιωτικά. Το SMSwhale.gr αποθηκεύει τα απεσταλμένα μηνύματα για τη χρήση από το χρήστη, αλλά και για λόγους επικοινωνίας, καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, στην περίπτωση των «συνδέσμων» προς άλλους δικτυακούς τόπους, το SMSwhale.gr δεν είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούν. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί, μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη του προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Οι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο SMSwhale.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.

12. Αποζημίωση

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που το SMSwhale.gr βρεθεί αντιμέτωπο με οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβασης οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους, αυτός/αυτή αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη διαδικασία αυτή όταν και εφόσον απαιτηθεί και αφετέρου να αποζημιώσει το SMSwhale.gr στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι όροι αυτοί διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του Νόμου. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το Νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δεν θα ληφθεί υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς.

14. Αποκρυπτογράφηση

Οποιαδήποτε αλλαγή στο λογισμικό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές, απρόβλεπτες βλάβες στη λειτουργία του ή τις λειτουργίες άλλου λογισμικού ή υλικού (π.χ. το κινητό τηλέφωνο ή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας). Στο πλαίσιο αυτό, ο χρήστης φέρει τις αποκλειστική ευθύνη για τους κινδύνους. Ο χρήστης δεν θα κάνει καμία προσπάθεια να αναπτύξει ή να εκτελέσει προγράμματα (scripts, robots, ιούς, κλπ), με τα οποία μπορεί να αλλάξει τη διαδικασία και τις λειτουργίες των υπηρεσιών του SMSwhale.gr π.χ. να αλλάξει ή να παρακάμψει τη διεπαφή.

15. Κλείδωμα & Διαγραφή Λογαριασμού

Αν ο χρήστης βρεθεί υπόλογος για παράβαση των διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης ή αν το SMSwhale.gr έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται παράβαση, ιδίως όσον αφορά την εισαγωγή ψευδών στοιχείων κατά την εγγραφή, τη δημιουργία περισσότερων του ενός λογαριασμού, τη χρήση των υπηρεσιών του με σκοπό την παρενόχληση, απειλή ή προσβολή άλλων χρηστών, τη μετάδοση ή τη διάθεση απαγορευμένου περιεχομένου, τη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων ή την απόπειρα διάρρηξης των υπηρεσιών του SMSwhale.gr, τις παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με την ταυτότητα, την ηλικία και την επιχειρηματική δραστηριότητα ή την αποτυχία του χρήστη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής παρά τις προειδοποιήσεις, τότε ο λογαριασμός θα κλειδώνεται. Το SMSwhale.gr δικαιούται να αποσύρει αμέσως τις υπηρεσίες του, κλειδώνοντας το λογαριασμό και διαγράφοντας τα δεδομένα που αποστέλλονται ή διατίθενται από το χρήστη. Το SMSwhale.gr έχει επίσης το δικαίωμα να διαγράψει το λογαριασμό του χρήστη και των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτόν, εάν ο λογαριασμός θεωρείται εγκαταλελειμμένος. Εγκαταλελειμμένοι είναι οι λογαριασμοί που δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία ενέργεια για 6 ημερολογιακούς μήνες και περισσότερο.

16. Πολιτική Επιστροφών

Όταν ο χρήστης πραγματοποιεί μια αγορά από το SMSwhale.gr έχει δικαίωμα ακύρωσης αυτής εντός δεκαπέντε (15) ημερών (“Περίοδος Επιστροφής”), εκτός αν ο χρήστης έχει κάνει χρήση του καταβεβλημένου ποσού με οποιονδήποτε τρόπο, οπότε αυτή η “Περίοδος Επιστροφής” παύει να ισχύει και η αγορά δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να επιστραφεί. Πέραν της “Περιόδου Επιστροφής” καμία αγορά δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να επιστραφεί. Εάν ο χρήστης πιστεύει ότι το SMSwhale.gr τον έχει χρεώσει εσφαλμένα, τότε πρέπει να επικοινωνήσει με το SMSwhale.gr εντός 30 ημερών από τη σχετική επιβάρυνση. Καμία επιστροφή δεν θα δοθεί για τυχόν χρεώσεις άνω των 30 ημερών.